ID 

 **

갯마루멍석

갯마루쉼터

갯마루교실

출조안내실

해양정보실

rm_logo1.JPG

 

 

 

 

 

     

 

[New] 갯마루낚시마을 사이트 재개합니다.

[Past] 새봄을 알리는 남도의 어느 갯마루..

남도의 이름모를 갯마루에도 묵었던 어구를

손질하는 어부들의 일상이 바빠집니다

새 봄을 앞두고 갯마루 멍석도

 

 

 

 

 갯마루벽지 서비스

 

 

 

TYPE1

 

TYPE2

 

TYPE3

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright ⓒ 2001 Genmaru Fishing Town. All rights reserved.